close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 września 2017

  Po raz drugi na zaproszenie Konsulatu Generalnego w Toronto, polskie uczelnie będą miały okazję zaprezentować swoja ofertę edukacyjną podczas największych targów edukacyjnych w Kanadzie „Study and Go Abroad”.

  1 października w Toronto w godzinach od 13 do 17, na wspólnym stoisku „Ready, Study, Go! Poland”, będzie można porozmawiać z przedstawicielami czterech uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny z Poznania, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Muzyczna z Łodzi.

  Uniwersytet Warszawski

  Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Społeczność UW tworzy 7,2 tys. pracowników oraz 44,4 tys. osób kształcących się na studiach I i II stopnia, 3,2 tys. na studiach doktoranckich oraz 3 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,4 tys. obcokrajowców. Oprócz 21 wydziałów działa tu 30 centrów naukowo-dydaktycznych. Bogata oferta kształcenia obejmuje studia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych, w tym 11 kierunków międzyobszarowych oraz 25 programów anglojęzycznych. Jakość nauczania na Uniwersytecie jest oceniana przez Polską Komisję Akredytacyjną (wcześniej Państwową Komisję Akredytacyjną). Najlepszym kierunkom i wydziałom przyznawane są oceny wyróżniające. UW posiada obecnie 8 ocen wyróżniających. Uniwersytet jako pierwsza polska uczelnia rozpoczął systematyczne badania karier zawodowych absolwentów. Wyniki monitoringu pokazują, że ponad 90% ankietowanych znajduje pracę w ciągu roku od uzyskania dyplomu UW. Blisko 1/3 budżetu uczelni, wynoszącego 1,4 miliarda zł, stanowią środki pozyskane na działalność badawczą. Ich źródłem są granty zdobywane w konkursach krajowych oraz europejskich. Pracownicy Uniwersytetu od początku istnienia Narodowego Centrum Nauki otrzymali 1,4 tys. dofinansowań na kwotę ponad pół miliarda zł. Zdobyli także 12 z 25 dotacji przyznanych polskim instytucjom w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych – Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). W obecnej perspektywie finansowej UE (2014-2020) naukowcy z UW otrzymali 32 granty z programu Horyzont 2020, 6 grantów w ramach SESAR Joint Undertaking i 2 granty z programu COSME. Uniwersytet koordynuje 8 spośród nich. O stałym rozwoju uczelni świadczy ranking wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars, w którym UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. miejsce na świecie. Badawczy potencjał uczelni potwierdzają także wyniki oceny parametrycznej prowadzonej przez resort nauki. W całym kraju ocenie poddano 1000 jednostek, 45 znalazło się w elitarnej grupie z kategorią A+, 7 z nich to wydziały i centra badawcze UW. Od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się logotypem HR Excellence in Research przyznawanym przez Komisję Europejską, potwierdzającym, że uczelnia spełnia standardy Europejskiej Karty Naukowca. Uniwersytet współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi, jest wśród nich 400 instytucji z 73 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. W 2016 roku Uniwersytet obchodził 200-lecie swojego powstania. W tym samym roku rozpoczęła się realizacja wieloletniego programu rozwoju UW (2016-2025) finansowanego ze specjalnej rządowej dotacji w wysokości 1 miliarda zł. Pozwoli on na znacznie szybszy rozwój wydziałów i ośrodków zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi.

  Więcej informacji: www.uw.edu.pl

   

   

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

  Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 413 studentów, 513 doktorantów i 250 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1725 nauczycieli akademickich, w tym 173 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.06.2016).

  Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

  Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych. Są to:

  • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A
  • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
  • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A
  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
  • Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

  Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

  Więcej informacji: www.wum.edu.pl

   

   

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Tradycje kształcenia medycznego wywodzą się z kursów lekarskich organizowanych od 1919 przez Wydział Lekarski PTPN na zlecenie Uniwersytetu Poznańskiego, które w 1920 przekształcono w Wydział Lekarski, tejże uczelni (jego profesor Heliodor Święcicki został pierwszym rektorem Uniwersytetu, a wydział organizował na jego zlecenie prof. Adam Wrzosek). Natomiast dzięki staraniom prof. Konstantego Hrynakowskiego przy Wydziale Filozoficznym powstał Oddział Farmacji, a później także Katedra Stomatologii. W czasie II wojny światowej część kadry kontynuowano nauczanie poza krajem. W 1941 profesorowie z różnych Wydziałów Lekarskich z całego kraju utworzyli Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu, który działał do 1949. Inną placówką kontynuującą nauczanie był Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich posiadający swoje placówki w Częstochowie oraz w Kielcach. Po upadku powstania warszawskiego reaktywowano Wydział Lekarski z prof. A. Wrzoskiem na czele, początkowo w Grodzisku Mazowieckim, a potem, do 1945 w Krakowie. Jako samodzielna Uczelnia powstał w 1950 (od 1 stycznia jako Akademia Lekarska, a od 3 marca jako Akademia Medyczna), gdy wydzielono z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. W 1975 powołano do życia Wydział Pielęgniarski. W 1984 nadano Akademii imię Karola Marcinkowskiego. W 1993 nastąpił podział Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I zajmujący się kształceniem przeddyplomowym na kierunku lekarskim oraz Wydział Lekarski II obejmujący Oddział Stomatologiczny, Oddział Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Kształcenia w Języku Angielskim, a Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarski i Nauk o Zdrowiu. W 1998 nazwę tego ostatniego zmieniono ponownie na Wydział Nauk o Zdrowiu. W jego ramach 1 października 2003 uruchomiono Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W 2004 otwarty został nowy, nowoczesny gmach Collegium Stomatologicum, w którym realizowane jest nauczanie przedmiotów stomatologicznych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstało Centrum Medycznej Informacji Naukowej. W dniu 27 lutego 2007 uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Więcej informacji: www.ump.edu.pl

   

  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku w oparciu o przedwojenne tradycje muzyczne Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Od początku istnienia niezmiennie odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu życia muzycznego miasta i regionu. Patronami Akademii są wybitni artyści urodzeni w Łodzi: słynna kompozytorka i skrzypaczka Grażyna Bacewicz oraz Kiejstut Bacewicz, jej brat, pianista-kameralista i pedagog, wieloletni rektor Uczelni.

  Łódzka Akademia Muzyczna to nowoczesna uczelnia o bogatym dorobku, otwarta na nowe formy rozwoju oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Wysoki poziom kształcenia w Akademii potwierdzają liczne sukcesy jej studentów i absolwentów, w tym prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych. Co roku studenci Akademii biorą udział w jej życiu koncertowym: w koncertach orkiestry symfonicznej, smyczkowej, dętej, big bandu, chórów, zespołów kameralnych i zespołów rytmiki, w spektaklach operowych i tanecznych oraz projektach edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Bogata oferta dydaktyczna Akademii obejmuje kilkadziesiąt specjalności na czterech wydziałach, w tym takie nowości, jak: kompozycja muzyki filmowej, muzyka w mediach, muzyka kościelna, instrumenty jazzowe, musical, wokalistyka estradowa, choreografia, nowe studia podyplomowe. Od roku akademickiego 2014/2015 na wybranych kierunkach Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim. Dopełnieniem programu studiów są kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy oraz seminaria, warsztaty i wykłady zmienne. W czasie wakacji Uczelnia organizuje Letnią Akademię Muzyki dla uczniów, studentów i absolwentów średnich szkół i uczelni muzycznych z Polski i zagranicy. Rozwinięciem tego pomysłu jest Młodzieżowa Akademia Muzyki, w ramach której młodzież muzyczna spoza Uczelni może rozwijać swoje umiejętności pod kierunkiem jej pedagogów. Akademia rozwija kontakty międzynarodowe jako członek Chain of Music and Dance zrzeszającego ponad 20 uczelni z zachodniej i środkowo-wschodniej Europy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych (AEC). Uczelnia uczestniczy również w programie Erasmus+, co umożliwia każdemu ze studentów podjęcie nauki w ramach stypendium na jednej z blisko 50 uczelni partnerskich (m.in. we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Belgii) oraz wymianę pedagogów.

  Międzynarodowy zasięg mają również konkursy muzyczne organizowane przez Akademię: kompozytorski, obojowo-fagotowy, organowy, saksofonowy, skrzypcowy i najstarszy w Polsce konkurs poświęcony kameralistyce – Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza z 55-letnią historią. Uczelnia ma swoją główną siedzibę w zabytkowym pałacu, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania. Jednocześnie Akademia unowocześnia i rozbudowuje swoją infrastrukturę dla większego komfortu obecnych i przyszłych studentów. W październiku 2013 roku uroczyście otworzyła nowo wybudowaną Salę Koncertową ze znakomitą akustyką, wysokiej klasy systemem do nagłaśniania i nagrywania dźwięku, profesjonalnym studiem nagrań i bogatym zapleczem dydaktycznym. Z początkiem roku akademickiego 2015/2016 został oddany do użytku nowoczesny budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, co znacznie wzbogaca ofertę edukacyjną i kulturalną uczelni, a także podnosi jakość kształcenia. Nowe inwestycje są prowadzone dzięki wsparciu finansowemu regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego, norweskiego mechanizmu finansowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

  Historia Akademii Muzycznej w Łodzi sięga początków XX wieku. Powstało wówczas Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające grono wybitnych muzyków i pedagogów. Po II wojnie światowej łódzka uczelnia została reaktywowana, początkowo jako Państwowe Konserwatorium Muzyczne (18 kwietnia 1945 r.), a następnie jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (od kwietnia 1946 r.). Pierwszym Rektorem Szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały: Dziekanem Wydziału I (Teorii, Kompozycji i Dyrygentury) był prof. Kazimierz Sikorski, dziekanem Wydziału II (Instrumentalnego) prof. Maria Wiłkomirska, dziekanem Wydziału III (Wokalnego) prof. Adela Comte-Wilgocka, dziekanem Wydziału IV (Pedagogicznego) prof. Mieczysław Kacperczyk. W 1982 r. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna otrzymała nazwę Akademii Muzycznej. W roku 1999 Akademia przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Intensywny rozwój artystyczny i naukowy uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów. Byli to kolejno profesorowie:

  •Kazimierz Wiłkomirski (1945-1947)

  •Kazimierz Sikorski (1947-1954)

  •Mieczysław Drobner (1954-1957)

  •Kiejstut Bacewicz (1957-1969)

  •Zenon Płoszaj (1969-1981)

  •Zygmunt Gzella (1981-1987)

  •Aleksander Kowalczyk (1987-1993)

  •Bogdan Dowlasz (1993-1999)

  •Anna Wesołowska - Firlej (1999-2005)

  •Antoni Wierzbiński (2005-2012)

  •Cezary Sanecki (2012-2020).

  Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski.

  Więcej informacji: www.amuz.lodz.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: