close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Informacja dla osób ubiegających się o przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego określają przepisy  Rozdziału 5 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161 Wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego  oraz fotografii dołączanej do wniosku określają przepisy  rozporządzenia Ministra spraw  wewnętrznych  z dnia 8 maja 2012  r.  (Dz.U. z 2012 r., poz. 501)

  Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego  mogą skorzystać osoby, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je, przed dniem 1 stycznia 1999 r., na skutek zdarzeń wskazanych w artykule  38, rozdziału 5 Ustawy.

   

  W celu przywrócenia obywatelstwa polskiego  zainteresowana  osoba  składa wniosek do Ministra spraw wewnętrznych  w Warszawie z wykorzystaniem specjalnego formularza. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Po przeprowadzeniu postępowania,  w oparciu o przepisy  Ustawy o obywatelstwie polskim i stosując w postępowaniu obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego,  Minister spraw  wewnętrznych  wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Wniosek (dostępny TUTAJ)

   

   

   Każda osoba dorosła wypełnia wniosek oddzielnie. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy zapoznać się z objaśnieniami  na stronie 5 formularza. Formularz należy wypełnić własnoręcznie w języku polskim  i złożyć w urzędzie konsularnym RP właściwym ze względu na  stałe miejsce zamieszkania. 

   

  Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo
   1. ważny paszport
   2. dokument nabycia obywatelstwa  (np. Canadian Citizenship Certificate)
   3. akt urodzenia

   

  1. Dokumenty określające stan cywilny oraz potwierdzające zmianę  imienia i nazwiska, jeżeli taka nastąpiła
   1. Akt zawarcia małżeństwa lub wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka
   2. Urzędowe świadectwo zmiany imienia lub  nazwiska (Change of Name)

   

  1. Posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego

   

  1. Aktualną fotografię wnioskodawcy

  Nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

       

  Uwagi
  Wszystkie dokumenty załączane do wniosku należy okazać w oryginale wraz z dołączoną fotokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsulat RP. W przypadku posługiwania się fotokopiami dokumentów, winny one być notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem, a następnie poświadczone przez właściwe biura poświadczania dokumentów w poszczególnych prowincjach (Official Document Services). 

   

  Wszystkie dokumenty wydane poza granicami Polski i sporządzone w języku innym niż język polski,  podlegają formalnym wymogom legalizacji. Winny one być złożone wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez profesjonalnego/uprawnionego tłumacza (tłumaczenia dokonywane przy pomocy narzędzi internetowych nie będą przyjmowane).Poprawność i zgodność tłumaczenia zostaje zweryfikowana przez konsula  (czynność ta objęta jest dodatkową  opłatą konsularną). Dokumenty wydane w kraju trzecim, sporządzone w języku innymi niż język angielski muszą być potwierdzone co do zgodności miejsca wydania i tłumaczenia w ambasadzie/konsulacie kraju trzeciego, w którym zostały wydane.

   

  Wnioski o przywrócenie  obywatelstwa polskiego należy składać osobiście podczas wcześniej umówionego spotkania (tel. 416 252 5471 wew. 505).

   

  Opłaty  konsularne

  Opłata konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie  obywatelstwa polskiego wynosi  59 CAD. Opłata podstawowa nie obejmuje czynności konsularnych związanych ze sprawdzeniem i poświadczeniem zgodności i poprawności tłumaczeń dokumentów dołączonych do wniosku. Opłata konsularna za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia wynosi 45 CAD za każdy dokument (typu standardowego). Opłaty konsularne mogą  być wnoszone w formie gotówki,  czeku certyfikowanego lub Money Order wystawionych  na „Consulate General of Poland in Toronto”.Opłata konsularna jest pobierana w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi, niezależnie od wyniku postępowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: