close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LEGALIZACJA

 • LEGALIZACJA DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

  W stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą nie obowiązują umowy międzynarodowe znoszące wymóg uwierzytelnienia (legalizacji) dokumentów urzędowych. W związku z tym dokumenty sporządzone na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto wymagają legalizacji przed dopuszczeniem danego dokumentu do obrotu prawnego w Polsce

  Legalizacja polega na potwierdzeniu przez konsula, że dokument został sporządzony przez właściwie umocowany do wykonania tej czynności organ lub urzędnika kandyjskiego zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia - tj. prawem odpowiedniej prowincji Kanady.

  Uwierzytelnienie oznacza potwierdzanie autentyczności podpisu i pieczęci osoby upoważnionej zgodnie z prawem Kandy do wystawienia dokumentu.

  Superlegalizacja oznacza uprzednią legalizację lub uwierzytelnienie przez organ władz Kanady upoważniony do działania w takim charakterze, przed dokonaniem czynności legalizacyjnych przez konsula RP.

  W zależności od rodzaju legalizowanego dokumentu i od wymagań władz, za pośrednictwem których dokument zostanie wprowadzony do obrotu prawnego konsul dokonuje:

  • pełnej legalizacji 
  • legalizacji dokumentu
  • uwierzytelnienia dokumentu

  W celu przedstawienia dokumentu do legalizacji w Konsulacie Generalnym RP w Toronto dokument urzędowy powinien być potwierdzony przez właściwy urząd prowincji, w której został sporządzony lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady w Ottawie.

  Wykaz właściwych urzędów:

  • dla Ontario: Offcial Documents Services  222 Jarvis Street, Main Floor, Toronto, M7A 0B6, tel. 416 325-8416;
  • dla Saskatchewan: Deputy Provincial Secretary, 8th Floor, 800 - 1874 Scarth Street, Regina SK S4P 4B3, tel. 306 787-3899;
  • dla Manitoba: Manitoba Finance, Appointments, Renewals and Authentications, 1034-405 Broadway, Winnipeg, MB R3C 3L6, tel. 204 945-2654;
  • dla Nunavut: Nunavut Court of Justice, P.O. Box 297 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0, tel. 867 975-6100.

   

  Dokument może być potwierdzony również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez:
       

  Authentication and Services of Documents Section (JLAC)
  Foreign Affairs and International Trade
  125 Sussex Drive,
  Ottawa, ON, K1A 0G2
  Tel. 1-800-267-8376 (następnie 6 w menu)

  Usługi wykonywane przez Authentication and Services of Documents Section nie podlegają opłatom.

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA LEGALIZACJI DOKUMENTÓW DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ W POLSCE


  W stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą nie obowiązują umowy międzynarodowe znoszące wymóg uwierzytelnienia (legalizacji) dokumentów urzędowych. W związku z tym dokumenty sporządzone na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto wymagają legalizacji przed dopuszczeniem danego dokumentu do obrotu prawnego w Polsce.

  1. Wymogi prawa polskiego

  W prawie polskim zagadnienie uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów reguluje art. 1138 k.p.c., który wprowadza obligatoryjny wymóg uwierzytelnienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny dokumentów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położnej w Polsce.

  Zgodnie z prawem polskim nieruchomościami są: grunty, budynki trwale związane z gruntem oraz samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu. Tak więc dokumenty dotyczące takich nieruchomości podlegają uwierzytelnieniu (legalizacji).

  Prawo polskie przewiduje dla umowy i pełnomocnictwa do przeniesienia prawa własności nieruchomości formę aktu notarialnego. Dokument w tej formie może być sporządzony jedynie przez polskiego notariusza działającego na terenie Polski.

  Jednakże w stosunku do dokumentów sporządzonych zagranicą można powołać się na dokonanie czynności zgodnie z prawem miejsca, w którym sporządzono dokument (pełnomocnictwo).

  W związku z powyższym dokument przedstawiany do legalizacji w Konsulacie Generalnym RP w Toronto powinien być sporządzony w formie zgodnej z wymogami prawa obowiązującym na terenie właściwej prowincji.

  Ponadto ze względu na przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) należy zadbać, aby w pełnomocnictwie odnotowano fakt posiadania polskiego obywatelstwa, najlepiej poprzez podanie serii i numeru polskiego paszportu. Osoby posiadające jedynie obywatelstwo kanadyjskie nabywając nieruchomość podlegają ograniczeniom wynikającym z ww. ustawy.

  2. Wymogi prawa kanadyjskiego

  Zagadnienie obrotu nieruchomościami regulowane jest w Kanadzie na poziomie prawa prowincjonalnego. Właściwe przepisy wskazują na formę w jakiej powinien być sporządzony dokument w danej prowincji. W tej kwestii należy skonsultować się z lokalnym prawnikiem lub notariuszem publicznym.

  Dokument powinien być sporządzony lub potwierdzony przez notariusza (notary public) w celu nadania mu formy urzędowej, gdyż jedynie dokumenty urzędowe podlegają legalizacji.

  W przypadku prowincji Ontario zagadnienie pełnomocnictwa zostało ogólnie uregulowane w Substitute Decisions Act z 1992 r. Ww. ustawa nie przewiduje w zakresie formy pełnomocnictwa żadnych szczegółowych wymogów (art. 7.1) z wyjątkiem: 1) sporządzenia w formie pisemnej, 2) określenia woli mocodawcy, 3) złożenia podpisu i opatrzenia datą, 4) podpisanie przez mocodawcę w obecności dwóch świadków (art. 10). Taki dokument powinien zostać potwierdzony przez notariusza, chyba że notariusz był obecny przy złożeniu podpisów i opatrzył dokument swoją pieczęcią.

  3. Czynności podejmowane przez konsula

  Konsul dokonuje legalizacji i uwierzytelnienia przedstawionego dokumentu, w większości pełnomocnictw. Oznacza to, że potwierdza zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia oraz autentyczność podpisu i pieczęci urzędnika kanadyjskiego.

  Przed dokonaniem czynności konsularnej autentyczność podpisu notariusza i fakt posiadania przez niego uprawnień notarialnych w dacie sporządzania dokumentu musi być potwierdzony przez właściwy urząd:

  • dla Ontario: Offcial Documents Services  222 Jarvis Street, Main Floor, Toronto, M7A 0B6, tel. 416 325-8416;
  • dla Saskatchewan: Deputy Provincial Secretary, 8th Floor, 800 - 1874 Scarth Street, Regina SK S4P 4B3, tel. 306 787-3899;
  • dla Manitoba: Manitoba Finance, Appointments, Renewals and Authentications, 1034-405 Broadway, Winnipeg, MB R3C 3L6, tel. 204 945-2654;
  • dla Nunavut: Nunavut Court of Justice, P.O. Box 297 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0, tel. 867 975-6100.

   

  Dokument może być potwierdzony również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez:
       

  Authentication and Services of Documents Section (JLAC)
  Foreign Affairs and International Trade
  125 Sussex Drive,
  Ottawa, ON, K1A 0G2
  Tel. 1-800-267-8376 (następnie 6 w menu)

  Usługi wykonywane przez Authentication and Services of Documents Section nie podlegają opłatom.

   

   

  WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE APOSTILLE

  W dniu 15 października 2004 r. Prezydent RP dokonał ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005, Nr 112, poz. 938).
  W miejsce legalizacji Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane „apostille", dołączane do dokumentu lub umieszczane na samym dokumencie wydawane przez władze państwa, w którym sporządzono dokument.

  Kanada do chwili obecnej nie przystąpiła do ww. Konwencji. W związku z tym nie doszło do zniesienia wymogu legalizacji dokumentów w stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą.

  Zgodnie z powyższym żądania podmiotów (np. notariuszy) działających w Polsce lub Kanadzie o przedstawienie klauzuli „apostille" nie mają podstaw prawnych. Należy wskazać, iż Kanada nie jest stroną ww. Konwencji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: