close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MIENIE PRZESIEDLEŃCZE

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA OD CŁA I INNYCH OPŁAT RZECZY OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI NA POBYT STAŁY LUB POWRACAJĄCYCH Z CZASOWEGO POBYTU Z KANADY

  Informacja Ogólna

  Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r. kwestie zwolnienia od należności celnych przywozowych rzeczy wchodzących w skład tzw. „mienia przesiedlenia", przywożonych z państw trzecich (spoza obszaru Unii Europejskiej) na obszar celny Wspólny regulują bezpośrednio postanowienia wspólnotowego prawa celnego, w tym postanowienia rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r., ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

  Zwolnienia z należności celnych przysługują osobom fizycznym przenoszącym po nieprzerwanym okresie co najmniej 12 miesięcy swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty. Zwolnieniu podlegają jedynie te rzeczy osobistego użytku, które były przez osobę przesiedlającą się używane w poprzednim miejscu stałego zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim oraz które zostaną przeznaczone do użytku w tym samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

  Mienie osobiste oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek zainteresowanych osób lub do zaspokajania potrzeb ich gospodarstw domowych w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i ich przyczepy, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.

  Zwolnienia z należności celnych nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz towarów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

  Procedura zwolnienia, dokumenty

  Uwaga!
  Podstawą stosowania zwolnień z należności celnych przywozowych mienia osobistego osoby przesiedlającej się są wszelkie dokumenty i dowody przedłożone organowi celnemu przez wnioskującego o zwolnienie, o ile będą świadczyły o spełnieniu przesłanek do udzielenia danego zwolnienia.

  Rzeczy osobistego użytku mogą być przewożone w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez zainteresowaną osobę stałego miejsca zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty.

  Zwolnienie rzeczy przywożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia będzie udzielane pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu, a w przypadku naruszenia tego warunku powstanie obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia.

  W przypadku prywatnych środków transportu, dokumentem potwierdzającym użytkowanie pojazdu w poprzednim miejscu stałego zamieszkania przez osobę przesiedlającą się przez 6-miesięczny okres jest dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko tej osoby. W sytuacji, w której w kraju poprzedniego stałego miejsca zamieszkania osoby przesiedlającej się nie jest wymagana rejestracja pojazdu, brak jest podstaw do żądania przedłożenia organom celnym takiego dokumentu, niemniej jednak osoba wnioskująca o zwolnienie takiego pojazdu powinna przedstawić inny dowód potwierdzający jego użytkowanie przez wymagany okres.

   

  Dodatkowch informacji udziela Informacja Celnej w Polsce pod nr tel.: +48 33 857 6251,

  e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl,

  adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul.Bielska 47a

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: