close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRYB WNIOSKOWANIA O KARTĘ POLAKA

 • W trakcie spotkania z konsulem należy przedłożyć czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka oraz oryginały i kopie poniższych dokumentów:

   

  1/ dokument tożsamości ze zdjęciem;

   

  2/ paszport zagraniczny (jeżeli posiada);

   

  3/ dokumenty potwierdzające polską narodowość osób określonych w art. 2.1 pkt. 3 ustawy o Karcie Polaka, na których wnioskodawca powołuje się we wniosku o przyznanie KP lub zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej  potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy o Kartę Polaka w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

   

  4/ ew. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby, na której polską narodowość wnioskodawca się powoduje;

   

  5/  ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły albo studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, albo świadectwo ukończenia szkoły za granica z wykładowym językiem polskim (jeżeli posiada).

   

  Znajomość języka polskiego osób, które nie mogą przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt. 5, ocenia konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczy m.in. tradycji i zwyczajów polskich.

   

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

  Od decyzji konsula stronie służy odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

  Na postanowienie konsula stronie służy zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: