close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W POLSCE

 • Narzeczeni przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, składają konsulowi zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

   

  Zapewnienie składa się co najmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

   

  Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed konsulem wymagane jest od:

   

  • obywateli polskich, zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  • obywatela polskiego i cudzoziemca, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  • cudzoziemcami, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • odpis aktu urodzenia;
  • w przypadku osób, które były wcześniej zamężne/żonate akt małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce, więcej: Uznanie wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny ;
  • ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  W przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, konsul oprócz wymienionych wyżej dokumentów, przyjmuje również zapewnienie od cudzoziemca, jeżeli przedłoży on dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

   

  Wszystkie dokumenty przedkładane przez cudzoziemca powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

   

  W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami kanadyjskimi lub będących naturalizowanymi obywatelami Kanady może zajść konieczność zalegalizowania zagranicznych akt stanu cywilnego (najczęściej chodzi o legalizację aktów urodzenia, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego ).                                           

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt: Toronto.legal@msz.gov.pl

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy konsul może przyjąć zapewnienia małżeńskie w przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa konkordatowego?

  Konsul nie posiada uprawnień do przyjmowania zapewnień na potrzeby tzw. małżeństw konkordatowych (tj. zawieranych przed duchownym i wywierających skutek prawny w obszarze prawa cywilnego i prawa kanonicznego). W takim wypadku należy się kontaktować bezpośrednio z właściwą miejscowo parafią i właściwym terytorialnie kierownikiem urzędu stanu cywilnego w celu dopełnienia wszelkich formalności. W takim wypadku nie ma jednak obowiązku złożenia zapewnień na co najmniej 30 dni przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego.

   

  Moja narzeczona przebywa obecnie w Polsce, a ja w Kanadzie. Czy istnieje możliwość złożenia przez nią zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a przeze mnie w Konsulacie Generalnym RP w Toronto?

  Tak, istnieje taka możliwość. Należy jedynie pamiętać, że zapewnienia są ważne przez okres sześciu miesięcy. W związku z tym planowana data ślubu musi wypaść w terminie, kiedy zarówno Pana zapewnienie, jak i to złożone przez narzeczoną będzie ważne.

   

  Czy istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, ale poza siedzibą właściwego urzędu stanu cywilnego?

  Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, ale w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest właściwy, jeżeli wskazane miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: