close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • W celu sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:

   

  • pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie
  • zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:

   

  • aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,
  • dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej
  • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.

   

  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.

   

  Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochówku.

   

  Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek, na podstawie:

   

  • pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta,
  • odpisu aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzający zgon,
  • innych dokumentów wynikających z przepisów prawa miejscowego (placówka określa indywidualnie).

   

  Dokumenty nie wymagają tłumaczenia na język polski.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

   

  • pozostały małżonek(ka);
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  • jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

   

  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

   

  Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

   

  Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków ludzkich zajmują się wyspecjalizowane podmioty.

   

  W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok.

   

  Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie) może odbywać się dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie (np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ( toronto.info@msz.gov.pl , tel. (416) 252-5471 wew. 590, 500)

   

  Konsulat nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.);
  • Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: