close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY SPADKOWE

 • Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

   

  Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Kanady w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką w Kanadzie, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

   

  W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do Konsulatu Generalnego w Toronto w celu potwierdzenia własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku (Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku) lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem (Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia).

   

  Informacja ogólna o procedurze spraw spadkowych w Kanadzie

   
   
  • Postępowanie spadkowe w Kanadzie przebiega na innych niż w Polsce zasadach. Po pierwsze, Kanada jest państwem federacyjnym, postępowanie spadkowe toczy się więc zgodnie z prawem spadkowym tej prowincji, w której zmarł spadkodawca. W kanadyjskim systemie prawnym brak jest odpowiedników instytucji typowych dla polskiego prawa spadkowego, np. takich jak zachowek, sądy nie wydają postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.
  • W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament, postępowanie spadkowe prowadzone jest przez wykonawcę testamentu lub administratora spadku na podstawie postanowienia sądu o zatwierdzeniu/wyznaczeniu powiernika spadku. Wykonawcą testamentu jest osoba fizyczna lub prawna wskazana przez spadkodawcę w testamencie. Gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub gdy jego testament uznano za nieważny, a także wtedy, kiedy wykonawca testamentu nie został ustanowiony przez spadkodawcę bądź zrzekł się swej funkcji, spadkiem zarządza administrator spadku.
  •  Dziedziczenie ustawowe przebiega według prawa właściwego dla danej prowincji, choć główne zasady pozostają podobne.W przypadku spadków beztestamentowych, ich administratorem jest Urząd Powiernika
  • I tak np. w prowincji Ontario, żyjącemu współmałżonkowi spadkodawcy z masy spadkowej przypada pierwsze 200000 dolarów kanadyjskich . Jeśli masa spadkowa przekracza 200 000 CAD pozostałą część spadku dziedziczy współmałżonek wraz z dziećmi. Kolejne grupy dziedziczenia to w przypadku braku współmałżonka - dzieci spadkodawcy, gdy brak jest dzieci - rodzice spadkodawcy, w przypadku braku rodziców spadek przypada żyjącemu rodzeństwu spadkodawcy, a gdy nie ma rodzeństwa - żyjącym dzieciom rodzeństwa. Należy też zwrócić uwagę że osoba pozostająca ze spadkodawcą w związku nieformalnym (Common law parter) według prawa kanadyjskiego traktowana jest jak małżonek. Brak znanych krewnych zmarłego powoduje, że masa spadkowa przechodzi na skarb prowincji Ontario
  • W przypadku dziedziczenia beztestamentowego określenie kręgu spadkobierców ustawowych i potwierdzenie ich praw do spadku może nastąpić dopiero po skompletowaniu przez administratora masy spadkowej wszystkich dokumentów od wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych. Pominięcie kogokolwiek ze spadkobierców jest niedopuszczalne. Dlatego ustalenie praw do spadku w stosunku tylko do niektórych spadkobierców nie może zakończyć postępowania i spowodować podziału masy spadkowej. Jest to możliwe dopiero po ustaleniu praw do spadku wszystkich spadkobierców ustawowych. Z reguły konieczne jest przedstawienie przetłumaczonych na j. angielski aktów stanu cywilnego dokumentujących pokrewieństwo ze spadkodawcą oraz złożenie zapewnienia spadkowego, ściśle według wzoru który każdorazowo przekazuje Powiernik i Kurator Publiczny
  • Administratorzy spadków i wykonawcy testamentów odpowiadają za prawidłowość podziału spadku własnym majątkiem i nie mogą podzielić całej masy spadkowej do czasu otrzymania z Kanadyjskiej Federalnej Agencji Celnej i Skarbowej zaświadczenia o wywiązaniu się przez spadkodawcę i masę spadkową ze wszystkich zobowiązań podatkowych w Kanadzie (tzw. Tax Clearance Certificate). Ta procedura skarbowa trwa stosunkowo najdłużej, bowiem administratorzy i wykonawcy testamentu mogą wystąpić o to zaświadczenie dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego, a urzędy skarbowe prowadzą tysiące rozliczeń podatkowych. Należy jednak podkreślić, że administrujący spadkiem nie mają praktycznie żadnych możliwości przyspieszenia czynności skarbowych.
  • Administratorami spadku lub wykonawcami testamentu bywają w Kanadzie różne instytucje, kancelarie prawne, a także osoby bez przygotowania prawniczego. Zalecamy ostrożność i zwrócenie szczególnej uwagi na końcowe rozliczenie finansowe oraz na dokument pod nazwą Release. Podpisanie tego dokumentu oznacza, że spadkobierca zatwierdza wszystkie czynności administratora/wykonawcy testamentu i uwalnia go od wszelkich roszczeń z tytułu ustalenia praw do spadku, zarządu spadkiem i podziału spadku. W szczególności nie należy podpisywać Release bez pełnego zrozumienia jego treści i uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości, gdyż - poza przypadkami oszustwa - podpisanie Release zamyka rozliczenie i uniemożliwia dochodzenie roszczeń przeciwko administratorowi / wykonawcy testamentu na drodze sądowej.
  • W sprawach otwartych przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 10 maja 2002 r. ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat, po otrzymaniu należności spadkowych, dokonuje ich rozliczenia i przekazuje je spadkobiercom. Opłaty konsularne z tytułu przeprowadzonych czynności potrąca się z masy spadkowej po zakończeniu postępowania spadkowego w Kanadzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 roku w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz.U. z 1995 r. nr 17, poz. 83 z późn. zm.). Należne spadkobiercom udziały spadkowe przekazywane są za pośrednictwem Banku PeKaO S.A

   

  Lista niektórych prawników prowadzących praktykę adwokacką i notarialną, zajmujących się sprawami spadkowymi w prowincjach Ontario i Manitoba, Kanada.

   

  Zwracamy uwagę, iż Konsulat nie bierze odpowiedzialności za realizację usług świadczonych przez wymienione kancelarie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: