close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODWOŁANIE OD DECYZJI ODMOWNEJ/COFNIĘCIA WIZY

 • Odmowa wydania wizy. 

   

  W przypadku odmowy wydania wizy, aplikant otrzymuje informację w formie pisemnej o przyczynie danej decyzji. Od chwili otrzymania decyzji, wydanej przez konsula, przysługuje mu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie (opłata za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z Tabelą Opłat,  wiza krajowa - bezpłatnie).

   

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni. Decyzja wydana przez konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie wizy jest ostateczną i nie podlega odwołaniu. 

    

   

  Cofanie i unieważnianie wiz

   

  Osobie, której została unieważniona lub cofnięta wiza, przysługuje prawo do odwołania się od odnośnej decyzji, z wyjątkiem gdy wiza została cofnięta na wniosek aplikującego. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło decyzję w sprawie unieważnienia lub cofnięcia wizy, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

   

  Wizę Schengen oraz krajową  może cofnąć lub unieważnić, w drodze decyzji:

   

  • konsul;
  • komendant oddziału Straży Granicznej;
  • komendant placówki Straży Granicznej.

  Od decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen/ krajowej wydanej przez:

   

  • konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (analogicznie jak w przypadku odmowy)
  • komendanta placówki Straży Granicznej - przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy.

   

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni.

   

  Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen podlega natychmiastowemu wykonaniu.

   

  Wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.

   

  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

   

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w systemie informacyjnym Schengen lub wizowym systemie informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

  Adres do korespondencji:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: