close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA

 • Wymagane dokumenty w celu złożenia wniosku wizowego

  Żeby otrzymać wizę krajową uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż 15 dni przed zaplanowaną podróżą.

   

  Wizy krajowe upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w okresie 180 dni - analogicznie do tytułów pobytowych.

  Wiza krajowa może być wydana z maksymalnym okresem ważności do 365 dni.

  Pobieranie odcisków palców (biometria) nie dotyczy osób ubiegających się o wizę krajową.

   

  Dokumenty:

   

  1. Wniosek wizowy wygenerowany ze strony www.e-konsulat.gov.pl, wydrukowany i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

   

  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, spełnia następujące wymagania:

  • jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
  • ma wymiary 35 mm × 45 mm;
  • została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

  3. Dokument podróży, zgodny z art. 77 ust.5 Ustawy o Cudzoziemcach:Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;
  • zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

  4. Podróżne ubezpieczenie medyczne.

   

  • Ubezpieczenie medyczne musi zawierać imię i nazwisko aplikującego o wizę oraz  adres jego zamieszkania w Kanadzie.
  • Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.
  • Zgodnie z art. 25 ust 1 Ustawy o cudzoziemcach dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego.

  5. Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy (Bank Account Statement), potwierdzony przez bank, wykazujący środki finansowe na czas zakładanego pobytu w strefie Schengen.

  • Środki finansowe na pobyt w Polsce określa Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.
  • Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni.
  • Środki finansowe powinny być wykazane w dolarach kanadyjskich (CAD)

  6. Dokument potwierdzający legalność pobytu aplikującego w Kanadzie.

   

  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego  zgodnie z Tabelą Opłat

   

  8. Dokumenty uzupełniające: rezerwacja biletu lotniczego, rezerwacja hotelu, zakwaterowania, dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP, itp.

   

  Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

   

  Praca:

   

  1. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
  • Zezwolenie jest sporządzane przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego. 

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są osobie w  nim wymienionej.

  Na podstawie Zezwolenia o wizy Schengen mogą wnioskować tylko współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w zezwoleniu. 

   

  2. W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele:

  • kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu
  • wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.
  • Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

  3. W celu wykonywania pracy przez naukowców:

   

  • oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.

  4. W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:

   

  • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
  • Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy.

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy członków rodziny wnioskodawcy.

   

  5. W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych:

   

  • umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji;
  • świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni.

  Studia :

   

  1. W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia:

   

  • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

  2. W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy:

   

  • zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska.  

  3. W celu udziału w stażu będącym częścią programu studiów:

  • oryginał lub fax umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty;

   

  Karta Polaka

   

  Osoba legitymująca się Kartą Polaka jest uprawniona do udogodnień wizowych jedynie przy składaniu wniosku o wizę krajową.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z Tabelą Opłat

   

  Zniżki:

  Obywatele Ukrainy składają aplikację o wizę krajową bezpłatnie.

  Posiadacze Karty Polaka składają aplikację o wizę krajową bezpłatnie.

  W przypadku dopuszczenia wniosku wizowego do rozpatrzenia, opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  Dodatkowe informacje

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 roboczych licząc od dnia złożenia aplikacji. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni.

   

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się na standardowym formularzu zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014 r. §1 ust. 6. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku.

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP.  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: