close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN

 • Wymagane dokumenty w celu złożenia wniosku wizowego

   

  Wiza Schengen

  Wiza jest wydawana osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich. Wiza Schengen jest również wydawana osobom które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen

  1. Wniosek wizowy wydrukowany ze strony www.e-konsulat.gov.pl

   

  • W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm zgodne z art. 10 ust.3 pkt.c pkt. c Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  • Składając wniosek, osoba ubiegająca się o wizę C składa fotografię zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95, a jeżeli system VIS osiągnie sprawność operacyjną w myśl art. 48 rozporządzenia w sprawie VIS – zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia;

  3. Dokument podróży, zgodny z art. 12. Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria: 

   

  • jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. W uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
  • zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  • został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  4. Podróżne ubezpieczenie medyczne.

   

  • Ubezpieczenie medyczne musi zawierać imię i nazwisko aplikującego o wizę oraz  adres jego zamieszkania w Kanadzie
  • Ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby.
  • Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.
  • W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres). Podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego.

  5. Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy (Bank Account Statement), wykazujący środki finansowe na czas zakładanego pobytu w strefie Schengen.

   

  • Środki finansowe na pobyt w Polsce określa Rozporządzenie Ministra SW z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.
  • Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni.
  • Środki finansowe powinny być wykazane w dolarach kanadyjskich (CAD)

  6. Dokument potwierdzający legalność pobytu aplikującego w Kanadzie.

   

  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego

   

  8. Rezerwacja biletu lotniczego

   

  9. Dodatkowe dokumenty potwierdzające cel podróży, np. rezerwacja hotelu, vouchery, itp.

   

  Czas rozpatrywania wniosku wizowego

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

  W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.

  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego

  Opłata wizowa zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Obowiązujące zniżki:

   

  Aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

  W przypadku odmownej decyzji wizowej opłata wizowa nie podlega zwrotowi. 

   

  Dodatkowe informacje

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca.

  Urząd nie przyjmuje wniosków wizowych nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Złożenie aplikacji wizowej oraz rozmowa z konsulem nie gwarantują przyznania wizy. Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Informacja dla członków rodziny obywatela UE

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441043

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej.

  Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: