close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje, iż aktualnie wydawane są dokumenty paszportowe zawierające dwie cechy biometryczne, tj. obraz twarzy i zapis odcisków palców. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie Konsulat wyjaśnia, że odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne) oraz nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych, ani w żadnych innych ewidencjach.


  Wszystkie paszporty wydane wcześniej - bez względu na ich rodzaj - zachowują ważność do terminów w nich określonych, np.  paszport wydany w 2009 r. będzie ważny do 2019 r.


  Rezerwacja wizyty w sprawie paszportowej

   

  UWAGA: przed udaniem się do konsulatu prosimy dokładnie zapoznać się z informacją paszportową.


  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.


  Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatel polski ubiegający się o wydanie paszportu za granicą powinien uwzględnić wydłużenie procedur wynikające z konieczności wyprodukowania tego dokumentu w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy dokument paszportowy minimum 3 miesiące przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu.


  Dokument paszportowy (biometryczny, drukowany w Polsce), jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na dokument paszportowy można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego, wydawanego na okres ważności  do 1 roku.


  Dokument paszportowy wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na dokument paszportowy można ubiegać się o paszport tymczasowy, wydawany na okres do 1 roku.


  ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE, nie jest możliwe skorzystanie z pośrednictwa osób trzecich, biur podróży ani nadesłanie dokumentów pocztą. Nie ma wymogu osobistej obecności tylko małoletniego do 5 roku życia przy składaniu dla niego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. 

   

  Paszport polski wydawany jest na podstawie polskich aktów stanu cywilnego. Oznacza to, że osoby posiadające akt urodzenia lub małżeństwa wydany przez urząd zagraniczny, np. kanadyjski, powinny umiejscowić te akty w polskim urzędzie stanu cywilnego (informacja o trybie rejestrowania aktów stanu cywilnego jest dostępna w Referacie Prawnym konsulatu lub TUTAJ).

   

  ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. Wyjątek stanowią osoby małoletnie do 18 roku życia i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie (formularz wniosku dostępny jest w konsulacie). W takim przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty za przesyłkę zwrotną (registered mail, lub express post national) w wysokości 15,- CAD.

   

  Wydanie nowego dokumentu paszportowego petentowi może nastąpić jedynie po przedłożeniu w konsulacie w dniu odbioru nowego paszportu, uprzednio posiadanego paszportu lub paszportu tymczasowego do anulowania.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  Konsulat przyjmuje wyłącznie  kompletne (zawierające wszystkie wymagane załączniki) wnioski o wydanie dokumentu paszportowego.

  Osoba ubiegająca się o wydanie 10-letniego, biometrycznego dokumentu paszportowego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego) składa w konsulacie:

   

  1. Jeden podpisany i czytelnie wypełniony wniosek paszportowy (wypełniony pismem naśladującym druk, z uwzględnieniem polskich znaków - patrz: zasady wypełniania wniosku paszportowego)

   

  UWAGA: druk wniosku o wydanie paszportu dostępny jest tylko w siedzibie konsulatu lub w miejscu dyżuru konsularnego. Nie wysyłamy pocztą, ani w żaden inny sposób wniosków paszportowych do wnioskodawców. Nie jest również  możliwe korzystanie z formularza wniosku paszportowego wydrukowanego z jakiejkolwiek strony internetowej.

   

  2. Dotychczas posiadany paszport polski – do wglądu w momencie składania dokumentów w konsulacie, konieczne jest jednak ponowne okazanie go do anulowania w momencie odbioru nowego paszportu. Informacja o otrzymaniu przez konsulat wydanego w kraju paszportu 10-letniego możliwa jest do uzyskania w konsulacie telefonicznie.. Po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia w konsulacie informacji, że nowy paszport jest gotowy do odebrania, dotychczasowy paszport należy zwrócić do konsulatu w celu anulowania.

   

  3.  Jedną aktualną kolorową fotografię bardzo dobrej jakości o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz od frontu (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Format zdjęcia: szerokość 35mm wysokość 45mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11 roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia.

   

  Plakat informacyjny - zdjęcia do paszportu (PDF)

   

  UWAGA: Obowiązek dostarczenia właściwych zdjęć paszportowych leży po stronie wnioskodawcy. Zdjęcia nie odpowiadające ściśle powyższym wymogom nie nadają się do skanowania do paszportu biometrycznego.

   

  4. Odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego. W przypadku osób urodzonych za granicą istnieje konieczność transkrypcji (umiejscowienia/zarejestrowania) w Polsce zagranicznego aktu urodzenia (i w rezultacie otrzymania polskiego aktu urodzenia) - informacja o trybie rejestrowania aktów stanu cywilnego i opłatach dostępna jest w Referacie Prawnym lub TUTAJ.

   

  5. W przypadku wniosku o wydanie nowego paszportu z powodu zmiany nazwiska - dodatkowo akt zawarcia małżeństwa (oryginał) wydany wyłącznie przez polski Urząd Stanu Cywilnego lub decyzję administracyjną w tej sprawie odpowiednich władz polskich (Informacje dostępne są w Referacie Prawnym konsulatu).

   

  6. Numer ewidencyjny PESEL -  jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma numeru PESEL, powinna wypełnić wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL i dołączyć do wniosku oryginał odpisu aktu urodzenia oraz w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego oprócz oryginału aktu urodzenia również oryginał aktu małżeństwa, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.


  7. W przypadku ubiegania się o nowy paszport w związku z utratą dotychczas posiadanego paszportu konieczne jest wypełnienie oświadczenia o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w konsulacie oraz dostarczenie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem - vide cześć III.

   

  8. Jeżeli o paszport wnioskuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu, musi dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego (np. stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wydane przez wojewodę, decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego, decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego). Informacja o zasadach uzyskiwania dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa polskiego dostępna jest w konsulacie oraz  na stronie internetowej konsulatu w zakładce „obywatelstwo polskie”.

   

  UWAGA: Posiadacze paszportów polskich wydanych przed rokiem 1994, nie posiadający ważnych dowodów osobistych, muszą liczyć się z koniecznością uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu.

   

  DOKUMENT PASZPORTOWY DLA DZIECKA

   

  Aplikując o dokument paszportowy dla dziecka należy przedstawić akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego, ważne paszporty rodziców (przynajmniej jeden rodzic musi posiadać ważny polski paszport),a także numer PESEL.

   

  W przypadku dzieci urodzonych poza granicami Polski należy umiejscowić w Polsce zagraniczny aktu urodzenia dziecka (tzw. long form, w Ontario: Statement of Live Birth) do czego niezbędne jest posiadanie polskiego aktu małżeństwa rodziców (w przypadku małżeństw  zawieranych za granicą należy przeprowadzić procedurę umiejscowienia w Polsce tego aktu - informacja o trybie umiejscowienia zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce jest dostępna w Referacie Prawnym);

   

  Małoletnim, którzy nie ukończyli 13 lat wydaje się dokumenty paszportowe z 5 letnim okresem ważności.

   

  UWAGA: od dzieci do lat 12 nie pobiera się odcisków palców.

   

  W imieniu dziecka wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba, że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie polskiego sądu rodzinnego. Wyroki sądów zagranicznych rozstrzygające powyższe kwestie mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy zostały uznane przez właściwe sądy polskie. W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy składaniu przez rodziców wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Odbiór dokumentu paszportowego osoby małoletniej do 18 roku życia może być dokonany przez jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na dokument paszportowy (biometryczny) składa dodatkowo jeden podpisany i czytelnie wypełniony wniosek paszportowy. Paszport tymczasowy należy przedłożyć  do anulowania przy odbiorze paszportu biometrycznego.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wydawanego w miejsce utraconego polskiego dokumentu paszportowego składa dodatkowo:

   

  1. Oświadczenie o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w konsulacie. Wypełniając oświadczenie, należy w szczególności podać swój ostatni adres w Polsce, nazwę miejscowości, w której wydano paszport, datę jego wydania oraz ważności(przynajmniej rok) oraz opisać kiedy, gdzie i w jaki sposób nastąpiła utrata/kradzież paszportu.

   

  2. w miarę możliwości - ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

   

  CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT

   

  Czas oczekiwania (od momentu złożenia kompletnych dokumentów) na dokument paszportowy drukowany w Polsce wynosi około 4-7 tygodni, a na paszport tymczasowy do 2 tygodni.

   

  UWAGA - Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

   

  OPŁATY KONSULARNE (opłata konsularna nie obejmuje ewentualnej opłaty za przesłanie paszportu pocztą).

   

  W momencie składania dokumentów pobierana jest CAŁKOWITA opłata (za paszport + za ewentualne doręczenie pocztą). Konsulat przyjmuje w urzędzie opłaty gotówką, money order lub certified cheque wystawione na: "Consulate General of Poland".  CZEKI PERSONALNE, KARTY DEBETOWE I KREDYTOWE NIE SĄ HONOROWANE. W czasie dyżurów konsularnych opłaty przyjmowane są w zasadzie tylko w formie money order lub certified cheque.

   

  Tabela Opłat Konsularnych dostępna jest TUTAJ

   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru paszportu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty za przesyłkę zwrotną (registered mail, lub express post national) w wysokości 15,- CAD.


  Opłaty ze zniżką 50% przysługują następującym  osobom:

   

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.
  • Ww. zniżki mogą zostać udzielone jedynie po przedstawieniu przez petenta aktualnych dokumentów potwierdzających fakt przynależności do danej grupy osób. Dokumenty muszą zostać przedłożone w dniu składania wniosku paszportowego.

  Nie pobiera się opłaty paszportowej od:

   

  • osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego, mają  kończone  70 lat,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu albo paszportu tymczasowego z powodu jego wady technicznej,
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub  koniecznością poddania się operacji (dotyczy jedynie osób przebywających w Kanadzie czasowo).
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju.

  Opłatę obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego ze względu na:

   

  • zmianę nazwiska, imienia lub innych danych,
  • zmianę wyglądu utrudniająca ustalenie tożsamości,
  • brak w paszporcie miejsca na wizy lub stemple poświadczające przekroczenie granicy.

  Opłatę ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku paszportowego jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat).


  NUMER EWIDENCYJNY PESEL

   

  Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to stały symbol cyfrowy, przyznawany indywidualnym osobom, służący do identyfikacji tych osób. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Numer PESEL nadawany jest  wszystkim osobom przebywającym w Polsce przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz tym, którzy ubiegają się o wydanie dowodu osobistego oraz paszportu.

   

  System PESEL funkcjonuje w Polsce od połowy lat 70-tych, zatem osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonywały obowiązek meldunkowy lub ubiegały się o dowód osobisty, posiadają numer PESEL (jest on uwidoczniony w dowodzie osobistym). Jest pewna grupa obywateli polskich, którym numeru PESEL nie nadano. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i wyjechali z kraju przed wprowadzeniem systemu PESEL, bądź urodzili się za granicą i tu mieszkają na stałe. Osoby takie mogą otrzymać numer PESEL składając w tym celu odpowiedni wniosek wraz z odpisem polskiego aktu małżeństwa oraz odpisem polskiego aktu urodzenia.

  Nadanie numeru PESEL w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu jest czynnością bezpłatną.

   

  ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU PASZPORTOWEGO

   

  • wniosek paszportowy należy wypełnić po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, długopisem, PISMEM NAŚLADUJĄCYM DRUK;
  • kwestionariusz paszportowy należy wypełnić wyłącznie w oparciu o POLSKIE AKTY STANU CYWILNEGO, tzn. wszystkie dane dotyczące osoby aplikującej o paszport (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki) muszą być zgodne z danymi zawartymi w POLSKIM AKCIE URODZENIA lub w POLSKIM AKCIE MAŁŻEŃSTWA, ewentualnie w wydanej w Polsce decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska i/lub imienia.

  UWAGA: brak polskiego aktu stanu cywilnego osób, które zmieniły nazwisko (dotyczy to głównie osób, które zawarły związek małżeński za granicą) może uniemożliwić przyjęcie przez konsula wniosku paszportowego.

   

  • każdy wniosek paszportowy podpisuje się w dwóch miejscach: „wnoszącego podanie" (za osobę poniżej 18 lat podpisuje rodzic lub opiekun prawny) oraz w ramce pod zdjęciem "podpis posiadacza paszportu (podpis w ramce pod fotografią składają wyłącznie osoby, które w momencie złożenia wniosku ukończyły 13 lat. W przypadku dzieci poniżej tego wieku ramka pozostaje pusta).

  PODPIS MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ W RAMCE, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ ANI DOTYKAĆ LINII RAMKI.

   

  INFORMACJE PRAKTYCZNE

   

  Wniosek paszportowy otrzymuje się w konsulacie w dniu aplikowania o paszport (nie przesyłamy wniosków pocztą).

   

  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 9.00-13.00
  środy: 14.00-18.00

  (dni, w których konsulat jest nieczynny)

   

  Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami nie ma możliwości przedłużania ważności paszportu lub wpisania dziecka do paszportu rodzica.

   

  Aplikując o dokument paszportowy proszę mieć ze sobą wszystkie potrzebne lub pomocne polskie dokumenty stanu cywilnego - dotyczy to szczególnie osób udających się do konsulatu w Toronto z odległych miejscowości.

   

  UWAGA: Konsulat nie ponosi odpowiedzialności finansowej, np. zwrotu kosztów podróży, w przypadku zgłaszania się osób bez wszystkich wymaganych dokumentów, co szczególnie powinny mieć na uwadze osoby spoza Toronto. Udając się do konsulatu prosimy zabrać ze sobą także polski akt urodzenia i polski akt małżeństwa, gdyż w przypadku rozbieżności w informacjach zawartych bazie danych osobowych i w składanym wniosku  paszportowym, aktualizacja danych w bazie może nastąpić jedynie w oparciu o przedstawiane przez wnioskodawcę wyżej wymienione akty stanu cywilnego.


  Przypominamy, że władze polskie od dnia 28 sierpnia 2006 r. wydają paszporty biometryczne. Polskie paszporty wydane przed tą datą – nie są paszportami biometrycznymi . Jednocześnie informujemy, iż wszystkie paszporty tymczasowe również nie są paszportami biometrycznymi. 

   

  Przypominamy, że wnioski paszportowe zostaną przyjęte po przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz po wniesieniu należnej opłaty konsularnej.

   

  UWAGA: ODBIÓR PASZPORTU MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE W TYM SAMYM ORGANIE PASZPORTOWYM, W KTÓRYM NASTĄPIŁO ZŁOŻENIE WNIOSKU O JEGO WYDANIE (nie można aplikować o paszport np. w KG RP w Toronto i odebrać w innym konsulacie lub w Polsce, czy też aplikować w Polsce  i odebrać np. w KG RP w Toronto).

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której był wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy,  wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu bez względu na to, czy posiada już nowy dokument czy nie.

  Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub unieważnieniu.

   

  Przypominamy także o obowiązku wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL.

   

  Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

   

  Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa powyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące (art. 37.2).

   

  KONTAKT Z REFERATEM RUCHU OSOBOWEGO:

  Tel. (416) 252 5471 wew. 550, 530 
  FAX (416) 252 0218

  e-mail:  toronto.info@msz.gov.pl    

                         
  Informujemy ponadto, że:

   

  1. W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.
  2. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.
  3. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:
  • Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.
  • Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.
  • W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów). 
  • W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.
  • Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22  ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.
  • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy  paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: