close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Aby uzyskać wizę krajową lub wizę Schengen należy wypełnić aplikacje online na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Tylko aplikacja wypełniona online, wydrukowana i podpisana jest podstawą dospotkania wizowego.

   

  Obywatele Kanady

  Obywatele Kanady mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Polski bez wizy do 90 dni w okresie 180 kolejnych dni od momentu pierwszego wjazdu, niezależnie od celu pobytu (turystyka, studia, praca, spotkania biznesowe, itp.). Mimo braku wymogu wizy, może być jednak konieczne uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

  W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni, należy uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

   

  Obywatele krajów innych niż Kanada

  Obywatele krajów innych niż Kanada mogą potrzebować wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce. Lista państw, których obywatele nie potrzebują wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce przez okres do 90 dni jest dostępna tutaj. Obywatele państw niewymienionych na powyższej liście muszą uzyskać wizę przed wjazdem do Polski. Wniosek o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce można złożyć tylko w polskim Konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

   

  Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej

  Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, którzy podróżują do państwa członkowskiego Unii innego, niż to, którego obywatelstwo posiada tenże obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie podlegają bezpłatnej i uproszczonej procedurze wydania wizy.

  Zgodnie z przepisami, za członka rodziny uznaje się współmałżonka, dzieci do dwudziestego pierwszego roku życia oraz rodziców pozostających na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

  Osoby korzystające z tego ułatwienia dołączają do wniosku wizowego paszport członka rodziny będącego obywatelem Unii Europejskiej, oryginał dokumentu potwierdzającego więzy rodzinne oraz dokumenty potwierdzający wspólną podróż. Nie jest wymagane składanie dokumentów potwierdzających cel podróży, ani posiadanie środków utrzymania.

   

   Polskie placówki konsularne wydają wizy wyłącznie w przypadku, jeśli Polska jest głównym celem podróży, lub pierwszym odwiedzanym państwem strefy Schengen w przypadku pobytów tej samej długości w różnych państwach.

   

  Wszystkie wnioski wizowe muszą być wypełnione i przesłane za pomocą internetowego systemu rejestracji dostępnego na stronie: www.e-konsulat.gov.pl. Po wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do konsula. Wniosek o wizę nie może być złożony wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do strefy Schengen.
  Zazwyczaj wymagane jest osobiste złożenie wniosku. Podczas spotkania wizowego od aplikanta zostaną pobrane odciski palców. Wnioski dla osób nieletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Konsul ma prawo zażądać rozmowy z wnioskodawcą przed wydaniem decyzji.

   

  Rodzaje wiz

  Zależnie od długości pobytu w Polsce lub w strefie Schengen, można starać się o następujące rodzaje wiz:

   

  • wiza Schengen, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dni od pierwszego wjazdu na teren strefy Schengen lub do przejazdu tranzytem przez strefę Schengen w drodze do państwa trzeciego; Podczas aplikowania o wizę Schengen zostaną pobrane odciski palców.
  • wiza krajowa, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie Polski przez okres od 91 dni do 1 roku od pierwszego wjazdu. Posiadacze wizy krajowej mogą podróżować po państwach strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu  180 dni od opuszczenia przez nich państwa wydającego wizę krajową;
  • tranzytowa wiza lotniskowa, wydawana wyłącznie obywatelom następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Sudan, Sri Lanka.

  Posiadacze tranzytowej wizy lotniskowej nie są uprawnieni do opuszczenia strefy tranzytowej lotniska podczas pobytu na terenie strefy Schengen. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

   

  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

  W przypadku planowanego pobytu trwającego dłużej niż 1 rok, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Informacji na temat zezwolenia udzielają i wnioski przyjmują Urzędy Wojewódzkie na terenie Polski.

   

   

  Akty prawne:

  • Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dz. urz. u.e. l 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.);
  • rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (vis) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie vis) (dz. urz. UE l 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.);
  • rozporządzenie (we) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii); (dz. urz. ue l 381 z 28.12.2006r.);
  • decyzja rady 2007/533/wsisw z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii) (dz. urz. UE l 205 z 2007 r.)
  • decyzja komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (vis) (dz. urz. UE l 236 z 27.01.2010 r.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale rzeczypospolitej polskiej systemie informacyjnym Schengen oraz wizowym systemie informacyjnym (dz. u. z 2007 r. nr 165, poz. 1170, z późn. zm.);
  • system informacyjny Schengen. przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: